terug naar   hoofdmenu

Wil u deze film op DVD ontvangen stuur dan een mail aan

contact@paulsmets.be

Gratis voor betrokken uit de Antwerpse regio.

De ring rond Antwerpen moet dicht - het Oosterweelknooppunt – voor of tegen de Lange Wapper - volksraadpleging op 18 oktober.
Bezwaarschrift indienen uiterlijk 24 juni
Waar gaat het in feite allemaal over?
______________________________________________________________________________

 

 

 

Alles wat je over de Lange Wapper en wat er komt bij kijken, MOET weten, en dat niemand je ooit heeft

° willen

° durven

° of mogen zeggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwerpen is een knooppunt op het Trans Europese Netwerk van autowegen.
Ook al noemen we de R1 de ring rond Antwerpen, in feite zitten we opgezadeld met een autostrade die dwars doorheen onze stad loopt. Een autostrade die bijna constant files verwerkt enerzijds door het havenverkeer maar voor 75% wegens doorgaand verkeer. Met een hoop ergernis voor de chauffeurs en een overlast aan geluids- en luchtpollutie voor de omwonenden.

Hoe is het zover kunnen komen?
In 1958 werd de beslissing genomen om de vroegere Spaanse omwallingvesten rondom Antwerpen dicht te gooien en dit als ringweg rondom Antwerpen te benutten. Voor die tijd allicht een goed plan.
Nu in 2009 blijkt dat dit een historische vergissing was. De stad heeft ondertussen zoveel uitbreiding genomen dat de ringweg niet meer omheen de stad loopt (zoals dat hoort) maar er dwars door. Tegen 2020 voorzien studies dat de verkeersstroom in Antwerpen zou verdubbelen. Met alle lawaaihinder en pollutie tot gevolg voor de 200.000 Antwerpenaren die binnen een gevarenzone van 1.000 meter rondom de R1 wonen, waar zich ook 55 scholen bevinden.

Als deze autostrade nu blijkt onvoldoende capaciteit te hebben, dan moet zij zeker niet worden verbreed, (e.g. nabij het Sportpaleis van 50 tot 120 meter), maar afgebouwd. Minder verkeer erop, zoals een echte stedelijke ringweg zou moeten zijn en mogelijks ook de bestaande R1 deels onder de grond stoppen - van een dak voorzien- waardoor er massa's groene ruimte kan worden gecreëerd. De nieuwe versie moet ofwel ver buiten de stad, wat bewoners van randgemeenten dan weer niet graag zullen zien, ofwel er onderdoor in een tunnel.

Meer dan 10 jaar geleden werd het idee geopperd om deze ringweg, die nu maar een gedeeltelijke ring vormt, dicht te maken zodat het verkeer dat eg van Nederland komt en naar Brugge moet ergens in het noorden van de ring een rechtstreekse verbinding zou krijgen met de E34. Men onderzocht of een brug over de Schelde een oplossing zou kunnen bieden. De conclusie was neen: zeeschepen kunnen er niet onderdoor. Men zocht dan een andere plaats om deze brug te plaatsen en kwam zo op de locatie zoals we de huidige Lange Wapperbrug kennen uit plannen en de maquette: vertrekkend boven het Sportpaleis, nabij de wijk Luchtbal, het Noordkasteel, het Eilandje zo tot in Oosterweel waar een op en afrittencomplex zou worden aangelegd. Vandaar met een (gezonken) tunnel onder de Schelde om zo op Linkeroever ter hoogte van het St Annastrand aan te sluiten op de E34.
Maar dat tracé heeft vele addertjes onder het gras.

Er werd een openbare aanbesteding uitgeschreven met een aantal randvoorwaarden waaraan het project moest voldoen die, zo blijkt nu, bepaalde alternatieven quasi onmogelijk maakten. Uiteindelijk werd in de laatste ronde van de aanbesteding nog meegedongen door één groep bedrijven die natuurlijk het contract binnenrijfden. Weet dat de ontsluiting van de Antwerpse ring het grootste (lees duurste) openbaar project is in ons land ooit: om en bij de €3 miljard. Daar zijn dus heel wat (financiële) belangen mee gemoeid. Zoals altijd zijn de belangrijke spelers uit de wind gezet door enkele politici van wie ze de touwtjes in handen houden en die op hun beurt een en ander uitbesteedden aan de B.A.M.(1°), een Publiek-Private Samenwerking die in 2002 werd opgericht om infrastructuurwerken in Antwerpen uit te voeren.
Dit bedrijf blonk in zijn (peperdure) communicatie (zie de schandaaltjes rond Noël Slangen) uit in stilzwijgen en op leugenachtige wijze negeren van de negatieve milieugevolgen van het project. Zij stelden enkel het "iconografisch" karakter van de (zogezegde) brug in de kijker, - de natte droom van menig Antwerpenaar. Weet dat de Lange Wapper absoluut geen brug is (ligt over water) maar een viaduct (boven de stad). Liefst wilde men in alle stilte de plannen (bekend als het B.A.M. tracé) uitvoeren en er zo weinig mogelijk over communiceren. Halve waarheden zijn er de norm.

Na enkele jaren kwam stRaten-generaal (2°) met een alternatief: een complete ondertunneling van het ontbrekende deel van de ring . Een oplossing die geen visuele barriere vormt voor de stadsontwikkeling en die qua milieu en volksgezondheid met kop en schouders boven het bestaande B.A.M. tracé uitsteekt. Geen enkele geluidshinder en de mogelijkheid om vrijgekomen uitlaatgassen te filteren vooraleer ze de lucht in gaan. Dit alternatief werd van in het begin met alle mogelijke en onredelijke argumenten gekelderd maar stRaten-generaal bleef alternatieven aanhalen waar men gewoonweg niet omheen kon. Uiteindelijk werd door de Vlaamse regering een bijkomende studie besteld bij het internationaal vermaard ingenieursbureau ARUPSum (3°). Studie die aantoonde dat het alternatief trace meer troeven in handen heeft zowel verkeerstechnisch, als qua milieu, stadsontwikkeling en volksgezondheid. ARUPSum komt zelfs met een eigen variant op de proppen: een volledige ondertunneling zonder knooppunt in Oosterweel en met aansluiting op de A12 ter hoogte van Ekeren. Ondertussen is genoegzaam bekend dat de zogenoemde Oosterweelknoop absoluut niet noodzakelijk is, maar slechts als randvoorwaarde werd opgelegd om alternatieven te bemoeilijken. Het is enkel wenselijk dat er ergens voor de haven een op-en afrit bijkomt.

Maar nu nog roept de B.A.M. zich uit als overwinnaar in deze studie en negeert ze compleet de voordelen van de alternatieve tracés. B.A.M. die bestaat uit pseudo overheidsfunctionarissen, die gestuurd worden door politici, die op hun beurt beïnvloed worden door mensen voor wie het welslagen van het B.A.M. tracé (met de Lange Wapperviaduct als icoon en sluitsteen) van groot financieel belang is.

Waarom houden deze mensen zo halsstarrig vast aan hun project? Omdat ze absoluut de winsten niet willen verliezen: zowel de bouw ervan als het onderhoud en het innen van de tolinkomsten. Het project zou namelijk worden gerealiseerd door een bedrijf dat deels prive, deels overheidseigendom is en waarbij de investeerders een gewaarborgd rendement krijgen van 15% èn de belofte dat gedurende de eerstkomende 35 jaar er geen enkele bijkomende Scheldekruising (op of onder) zal worden bijgebouwd. Deze groep van bedrijven (Noriant genaamd) heeft wel ervaring met het bouwen van bruggen en viaducten, ze kunnen ook een gezonken tunnel (lees prefab) maken maar hebben geen ervaring met het bouwen van een geboorde tunnel. En daar wringt het schoentje. Ook aan een verkeerstechnisch correct en tegelijk milieuvriendelijker alternatief is allicht een vette kluif te verdienen, maar dan komt er een nieuwe openbare aanbesteding, waarbij het huidig concern misschien uit de boot valt.
Ze oefenen druk uit op de politici die dan bijkomende randvoorwaarden opgeven zoals "we willen niet meer dat er vrachtwagens door de Kennedytunnel zouden rijden" en die, als de grond te heet wordt onder hun voeten snel een bouwvergunning aanvragen voor het bestaande project om toch de alternatieven te boycotten en de publieke opinie de idee te geven dat het B.A.M. tracé gewoon zijn gang gaat.

Enkele belangrijke nadelen van het BAM traject:

°Grote geluidstoename en luchtpollutie ter hoogte van het St Annastrand en het Eilandje (een wijk die onze burgemeester nota bene promoot voor stadsuitbreiding, waar hij dus meer mensen wil zien wonen).
°Zeer breed en ingewikkeld verkeerskluwen (met linkse op - en afritten) ter hoogte van het Sportpaleis dat de stad in twee stukken uiteen trekt; het BAM tracé brengt daar het aantal rijvakken van 8 op 18 .
°De ARUPSum studie zegt duidelijk dat het beste tracé datgene is dat het minste verkeer genereert op de R1 ringweg, waar B.A.M. uitblinkt door een massale verbreding van 50 tot 120 meter.
°Vrachtwagens moeten een lange omweg maken: alle vrachtwagens vanuit het Westen komend en naar het Zuiden rijdend moeten over de Lange Wapperviaduct om "langs de kassa te passeren": een totaal nutteloze verkeersstroom met pollutie, geluidshinder en risico op ongevallen tot gevolg. Dit onder het mom van in de Kennedytunnel geen vrachtwagens meer toe te laten en zo daar geen ongevallen met vrachtwagens meer te hebben. Dat is nogal evident. Als iemand de politieke moed zou hebben om op de R1 enkel plaatselijk verkeer toe te laten en het doorgaand verkeer te laten rondrijden via Luik en Brussel, zoals ten tijde van de grote werken aan de R1, dan moesten we geen €3 miljard uitgeven.
°Toename van infrastructuurwerken noodzaken o.a. het complete St Annabos te rooien = de belangrijkste groene long van de stad Antwerpen.
°Het BAM tracé zal ook inhouden dat de bestaande Singel wordt geïncorporeerd in de R1, die dus noodzakelijkerwijze breder moet worden, op meerdere plaatsen zelfs verdubbelen. Hiervan worden geen plannen vrijgegeven. De BAM verkoopt dit met het argument dat de Singel een groene stadsboulevard zal worden. Er woont daar bijna niemand! De vroegere stadsboulevard, waar de mensen 's zondags gingen flaneren, dat waren de Leien.
°Door de overheersende Westenwind is de meest bedreigde zone Deurne en Merksem, die al met het extra brede aansluitingscomplex voor de Lange Wapperviaduct opgescheept zitten. Niet toevallig een sociaal zwakkere buurt waar men minder tegenkanting verwacht. Internationaal blijken grote infrastructuurwerken vaak door dergelijke buurten te lopen...

Halve waarheden en leugens in de communicatie van de BAM :

° "Het Fijnstofdebat is gesloten."
Eerst en vooral zijn er géén vaste meetpunten voor fijn stof langs de R1. B.A.M.geeft een kaart vrij met metingen die uitzonderlijk op één dag werden uitgevoerd.waarop bepaalde zones in groen zijn aangegeven. Maar voor groen hanteert men een norm die dubbel zo hoog is als het Europees toelaatbare maximum.
Fijnstof laat zich ook niet zomaar meten, het vliegt rond en zet zich later af. Zet je je wagen in de garage met draaiende motor, dan meet je geen toename van fijn stof. Je sterft wel van de CO2 in de uitlaatgassen.
De Benelux heeft al de slechtste luchtkwaliteit van Europa, en binnen Belgie is Antwerpen koploper samen met Brussel en Luik. We overschrijden na 4 maanden al het maximum aantal dagen waarin pieken mogen voorkomen. We zullen nooit de normen halen die Europa voorschrijft.
Fijn stof verhoogt ook risico op hart en bloedvatenziektes, en babysterfte.
Geluidsschermen plaatsen, ook al zouden die de geluidshinder met de helft verminderen, is nog altijd veel slechter dan gewoonweg alle geluid weren door middel van een tunnel.

°Het Milieu Effekten Rapport, waarop de aanvraag tot bouwvergunning van het huidige tracé is gebaseerd werd vervalst. Alternatieven werden niet onderzocht omdat ze zogezegd technisch onhaalbaar waren, waarbij de ARUPSum studie het alternatief van stRaten-generaal als beter erkent. Er werd opdracht gegeven de alternatieven "weg te schrijven".

°In verband met de bouwaanvraag rond de Lange Wapperviaduct werden honderden plannen en duizenden pagina's bijlagen neergelegd. Manu Claeys en Peter Verhaeghe van stRaten-generaal hebben ze bestudeerd en komen tot hallucinante conclusies.

Bepaalde delen van het project, zoals het te bouwen op - en afrittencomplex aan het Sportpaleis staan NIET op de kaart. Een blinde vlek! Reden : deze maken deel uit van een later in te dienen bouwaanvraag. Lees: zo kan de burger er zich nu nog niet over ergeren en over dat specifiek deel van het project nog geen bezwaarschrift indienen tegen de bouwaanvraag.

Waar de Lange Wapperviaduct ter hoogte van de brandweerkazerne zal passeren zul je merken dat zelfs de brandweerkazerne en het ernaast liggende taverne-restaurant Pomphuis niet op het plan getekend zijn. Een zeer misleidende vergetelheid.

Zelfs al komt de Lange Wapperviaduct er (en alles wat erop aansluit), dan nog zal dit absoluut niet zorgen voor een afname van verkeer op de R1 van het Sportpaleis tot het zuiden van Antwerpen. Integendeel tegen 2020 voorspelt men een verdubbeling van het verkeer op onze wegen. Het B.A.M. tracé zoals dat nu wordt voorgesteld zal leiden tot het ontwijken van de betaalviaduct en massa's vrachtwagens zullen van de Noorderlaan hun weg zoeken naar het Oosterweelknooppunt via sluipwegen. Het is ook waarschijnlijk dat vrachtwagens die van Gent en Brugge komen de E34 zullen afrijden om via nationale wegen de E19 richting Brussel te bereiken, om tolheffing op de viaduct en kilometers omwegen en tijdverlies rondom Antwerpen te vermijden.

Wil je de plannen die van de bouwaanvraag deel uitmaken gaan bekijken in het Felixpakhuis (opgelet : bezwaar indienen kan maar tot 24/6) en eventueel de maquette die op het eerste verdiep staat gaan bekijken, weet dan dat deze maquette en de bijhorende infopanelen dateren uit 2007, van voor de alternatieven en de eerste ARUPSum studie.
Toen ik er was las ik in het gastenboek een formulering die van een kind zou moeten zijn (maar ik begin aan alles te twijfelen) "zie je wel, die brug loopt helemaal niet over huizen!"
Waar er huizen staan stonden er bomen op de maquette of gewoonweg niets.

Moeten we nu, middenin de crisis, met een zo duur project starten?
Zo ja, dan zeker een volledig ondertunneld alternatief.
Zo neen, dan kunnen we eventueel nu al een "light" versie bouwen met weinig kosten: de Liefkenshoektunnel meer gaan gebruiken en er een verbinding naar de E34 op laten aansluiten, eventueel ook ondertunneld. Op die manier heb je al een gesloten ring van Antwerpen. En dat op een plaats waar er amper 1000 mensen in de gevaarlijke zone van 1000meter rondom het tracé wonen en niet 200.000 zoals nu rondom de R1.

Kijk in Madrid : daar loopt een lange tunnel onder de stad en wordt die probleemloos gebruikt.

Begin juli verwachten we een tweede studie van ARUPSum met hun voorstel van het beste tracé voor de verkeersstromen in en rond Antwerpen.

Het enige wat iedereen onder ons NU kan en moet doen is tegen uiterlijk 24 juni een bezwaarschrift indienen tegen de bouwaanvraag. Voorbeelden vind je op de openingspagina van de site van stRaten-generaal HYPERLINK "http://www.stratengeneraal.be/" http://www.stratengeneraal.be/ Politici moeten een duidelijk teken krijgen dat wij het grondig beu zijn te worden voorgelogen over de Lange Wapper en dat wij recht hebben op een leefbare stad.

En natuurlijk àlle Antwerpenaren: verenig u in buurtcomités, vraag om info bij HYPERLINK "http://ademloos.be/" http://ademloos.be/ en laat uw stem horen op 18 oktober tijdens de volksraadpleging.

Gelukkig wonen de meeste onder ons niet in de gevarenzones. Dus voelen ze zich niet zozeer betrokken. Toch vragen we ook aan hen om hun stem te gaan uitbrengen. Ten behoeve van de komende generaties Antwerpenaren die graag in deze mooie stad zouden blijven wonen, en van hen die om sociale en financiële redenen er niet weg kunnen, om ergens in een groen gebied te gaan wonen. Het zijn niet de cadeaus die je krijgt die belangrijk zijn, maar degene die je geeft.
______________________________________________________________________________
1° BAM heeft een publiekrechtelijk statuut en is opgericht onder de voorwaarden bepaald in het decreet van 13 december 2002. Dit laat de vennootschap toe publieke bevoegdheden te combineren met de flexibiliteit en de werkwijzen van een privé-onderneming. Alleen een intense samenwerking tussen overheid en privé-bedrijven met ruime inspraak van alle betrokken belangengroepen biedt een uitweg. Met andere woorden: corporate governance en Publiek-Private Samenwerking (PPS).BAM vroeg raad aan het Vlaams Kenniscentrum PPS. Dat centrum kwam na een studie tot de conclusie "dat DBFM aanbesteding na toetsing aan het PPS-instrumentarium de hoogste meerwaarde biedt. Deze meerwaarde is volledig toe te schrijven aan de financiële meerwaarde die op haar beurt resulteert uit de efficiëntiewinsten in hoofdzaak als gevolg van de integratie van projectonderdelen en door het levenscyclus-denken dat in de DBFM-variant veel nadrukkelijker aanwezig is".
Ziezo beste lezer, dit was een staaltje van het taalgebruik binnen de B.A.M.
2° stRaten-generaal is een hefboom om via burgerparticipatie mee te werken aan de bescherming en de bevordering van de leefkwaliteit
- in zijn breedste betekenis én samenhang
- van ik tot jij tot wijk tot wereld
- op basis van duurzaamheid en dierbaarheid Weerwerk, denkwerk, netwerk, veldwerk…
Zij zijn absoluut geen commerciële concurrent van de B.A.M. maar komen op voor het algemeen belang.
3° ARUPSum is een internationaal ingenieursbureau met realisaties over heel de wereld, waaronder de Kanaaltunnel.. Zij werden door de Vlaamse overheid gelast twee onafhankelijke onderzoeken uit te voeren.
4°Deze info fiche werd opgemaakt door onbezoldigde medewerkers van de v.z.w. Ademloos, een groepje Antwerpenaren die vechten voor de leefbaarheid van hun stad. Ademloos is niet gesubsidieerd en werkt enkel dankzij de inzet van vrijwilligers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug naar   hoofdmenu